Algemene Voorwaarden Triscom B.V. voor online bestellingen

Versie geldig vanaf april 2015.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Triscom B.V. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Triscom.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Triscom behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 Bij overeenkomsten die elektronisch op afstand worden gesloten worden de algemene voorwaarden op een zodanige wijze ter beschikking gesteld dat ze eenvoudig kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
1.4 Triscom toont de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

2. Identiteit van de ondernemer

Triscom B.V.
Zwolseweg 33
8141 EB Heino
Telefoonnummer: 0572-398977

KVK-nummer: 08107140
VAT: NL8107.07.895.B01

3. Aanbod

Elk productaanbod van Triscom bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen
- de informatie betreffende herroepingsrecht
- totstandkoming van de overeenkomst en de daarbij behorende handelingen
- eventuele leveringskosten

4. De overeenkomst

4.1 Bij de elektronische overeenkomsten, treft Triscom passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de elektronische overdracht van de gegevens en zorgt voor een veilige web omgeving.
4.2 Triscom mag zich -binnen de wettelijke kaders- informeren over de financiële gezondheid van de consument of feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Wanneer Triscom redenen heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of er voorwaarden aan te verbinden.
4.3 Bestellingen mogen te allen tijde geweigerd worden als deze irreëel zijn en/of wanneer er het vermoeden tot misbruik bestaat.

5. Betaling

5.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de levering te worden voldaan.
5.2 Bij het plaatsen van een bestelling kan de koper kiezen uit 3 betalingswijzen: Online met iDEAL, PayPal of CreditCard.

6. Levering en verzendkosten

6.1 Bestellingen worden na ontvangst van de betaling binnen 4 werkdagen verzonden, indien deze voorradig zijn.
6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Triscom bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
6.3 Bestellingen worden in een goed beschermende verpakking via TNT Post geleverd. Mocht de klant niet aanwezig zijn op dat moment, dan kan de postbode er voor kiezen het pakketje bij de buren achter te laten. De klant ontvangt altijd een briefje in de brievenbus met het adres waar het pakketje is afgeleverd.
6.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
6.5 Het afleveradres is het adres dat de consument aan het Triscom kenbaar heeft gemaakt.

6.6 De verzendkosten bedragen €6,75 binnen Nederland. Bij een bestelling binnen Nederland vanaf €75 worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor de andere landen hanteren wij een ander tarief voor de verzendkosten:

België: Verzendkosten bedragen €20 en gratis levering boven een bestelling van €100.
Duitsland: Verzendkosten bedragen €30 en gratis levering boven een bestelling van €100.
De rest van de EU: Verzendkosten bedragen €35 en gratis levering boven een bestelling van €120.

Buiten de EU: Verzendkosten bedragen €50 en gratis levering boven een bestelling van €200. Voor China kunnen slechts 2 verpakkingen worden besteld ivm douaneformaliteiten.

7. Prijzen

7.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Indien er prijsverhogingen plaatsvinden in de grondstoffen markt dan kunnen wij deze indien nodig doorvoeren in onze webshop.
7.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 6% BTW.

8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor het terugzenden voor zijn/haar rekening.
8.2 Producten kunnen binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, retour gestuurd worden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Triscom heeft teruggezonden, is de koop een feit. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. De melkpoeder verpakkingen moet ongeopend zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Triscom zorgt er voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) aan de consument wordt terugbetaald.

9. Gegevensbeheer

9.1 Wanneer de consument een bestelling plaatst bij Triscom, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van Triscom. Triscom houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
9.2 Triscom respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.
9.3 Triscom maakt in de toekomst wellicht gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

10. Garantie en conformiteit

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Triscom) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Triscom. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Triscom schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in de nieuwstaat verkerend.
10.3 Indien klachten van de afnemer door Triscom gegrond worden bevonden, zal Triscom naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Triscom en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
10.4 Triscom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Triscom gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.2 De woord- en beeldmerken op de website zijn eigendom van Triscom. Het is niet toegestaan een of meer van deze woord- en beeldmerken op een andere website te zetten of op een andere manier te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Triscom.

12. Overmacht

12.1 Triscom is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Triscom en ook van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Triscom behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Triscom gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Triscom is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan bij uw baby door het verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik goed de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
13.2 Triscom besteedt de grootst mogelijke zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens op haar website. Triscom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie op de website, blog of webshop.
13.3 Triscom is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een link of op een andere manier verwezen wordt.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Triscom en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Heino kennis, tenzij Triscom er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.